Privacybeleid Vogelaar

Vogelaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we u op informeren over de zorgvuldige manier waarop wij omgaan met uw privacy gevoelige gegevens. 

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vogelaar B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•            Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

•            Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

•            Vragen om uw expliciete toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

•            Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

•            Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

•            Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vogelaar B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:Vogelaar B.V.Einsteinweg 453404 LJ IJsselsteininfo@vogelaargroep.nl030 6033514Contactpersoon/Functionaris gegevensbescherming: Mevr. J. van der Vaart- van Dijk

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vogelaar B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

•            Het aangaan van overeenkomsten

•            Het uitvoeren van onze dienstverlening en beantwoorden van vragen

•            Het versturen van nieuwsbrieven

•            Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

•            Analyse van de behoeften van onze relaties voor het ontwikkelen een aanbieden van nieuwe producten en diensten

•            Verbeteren van de prestaties van ons bedrijf

•            Beheer van onze hardware- en software en oplossen van eventuele problemen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

•            Bedrijfsnaam

•            Naam

•            Geslacht

•            E-mail

•            Adresgegevens

•            Telefoonnummer

•            Aankoopgedrag

•            Interesses 

               

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vogelaar B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

•            Schriftelijk beleid informatiebeveiliging: ISO 27001 certificering

•            Geheimhoudingsverklaringen van personeelsleden

•            Up-to-date soft- en hardware

•            Toegangsbeveiliging

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u  logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit om de één of andere reden niet lukken, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!